Jeremi Wasiutyński

Jeremi Wasiutyński 1907–2005

Astrofysikeren, dybdepsykologen og filosofen dr.philos. Jeremi Wasiutyński - forfatteren av bl.a. Universet og Verden og geniet - viet sitt liv til vitenskapelige studier og utviklingen av en kosmologisk syntese, og var aktiv som forfatter til det siste. Etter årtusenskiftet utga han bøkene The Speech of God og The Solar Mystery, begge frukten av nærmere førti års fordypning.  Ved sin død i 2005 etterlot han en mengde upubliserte manuskripter. Det arbeides med utgivelse av Wasiutyńskis verker, i første omgang hans omarbeidede utgave av boken om landsmannen Kopernikus, som utkom på polsk i desember 2007.

Jeremi Maria Franciszek Wasiutyński var statsstipendiat og forsker, født i Warszawa 5. oktober 1907, men kom til Norge i 1938, ble norsk statsborger i 1946 og tok den filosofiske doktorgraden ved Astrofysisk institutt på Blindern samme år. I 1964 ble han tildelt norsk statsstipend, hovedsakelig på grunnlag av sin populærvitenskapelige innsats. Han døde 8. april 2005 i Oslo, 97 år gammel, og er begravet på Powazki-kirkegården i Warszawa.

I tillegg til forskere og vitenskapsinteresserte har Wasiutyński vært inspirator for flere norske kunstnere, bl.a. forfatterne Axel Jensen og Nils Johan Rud, dikteren Stein Mehren og billedkunstneren Frans Widerberg.

Wasiutyński var på farssiden av ukrainsk adelsslekt og kom fra en familie med sterke vitenskapstradisjoner. Faren, Aleksander Feliks Hieronim Merceli Wasiutyński (1859-1944), professor ved den polytekniske høyskolen i Warszawa, var spesialist på jernbanevesenet, hadde i sin tid overoppsyn med byggingen av den transsibirske jernbane og skrev et standardverk som ble oversatt til flere språk. I tillegg var han en habil Shakespeare-kjenner. Sønnen demonstrerte den samme allsidigheten ved å studere matematikk, fysikk, astronomi, psykologi og filosofi ved universitetet i Warszawa, samtidig som han leste skjønnlitteratur og skrev noveller og filmmanuskripter på fritiden, det siste trolig også en arv fra moren, Klotylda Stefania Eufemia Romocka (1874-1963), som var datter av en polsk poet.

I 1938 utkom hans bok Kopernik - twórca nowego nieba ("Kopernikus - skaperen av en ny himmel"), en omfattende biografi om Kopernikus, som ble belønnet med det polske litterære tidsskriftet Wiadomosci Literackichs ettertraktede pris for årets beste polske bok. En oversettelse til tysk ble avbrutt pga utbruddet av annen verdenskrig.

Den varme sommeren 1939 tilbrakte Wasiutyński i Nordishavet med forskningsskipet "Polarbjørn", og foretok blant annet en ensom vandring tvers over Grønland, blant moskusokser og polarrev - en tur som ga stoff og bilder til en mengde artikler. Hjemkomsten til Norge skjedde symbolsk nok samme dag som Tyskland invaderte Polen.

Wasiutyński valgte Astrofysisk institutt på Blindern som sitt neste studiested, fordi det den gang, under ledelse av professor Svein Rosseland, var blant de fremste i Europa. Studiene resulterte i den omfangsrike tverrfaglige doktoravhandlingen Studies in Hydrodynamic and Structure of Stars and Planets (1946). Verket ble en tid brukt som håndbok ved amerikanske universiteter.

Han fikk deretter flere tilbud om vitenskapelige stillinger, men avslo for å kunne fortsette sin helt usedvanlige kosmologiske forskning.

For å livnære seg som student og senere som uavhengig forsker, skrev Wasiutyński i årenes løp et utall populærvitenskapelige artikler som ble trykt i norsk og dansk ukepresse. Han var i mange år fast bidragsyter i Magasinet for alle, og hadde blant annet en drømmetydningsspalte.

I 1943/44 utkom så trebindsverket Verden og geniet, fra solsystemets dannelse til i dag, som ble umåtelig populært og kom i flere opplag.

Både Verden og geniet og hans neste populærvitenskapelige triumf, Universet (1963 og 1965), bidro til at mange av hans unge lesere valgte en forskerkarriere. Universet førte også til at han ble tildelt norsk statsstipend fra 1964 og dermed kunne ofre det meste av sin tid på fri forskning. De neste førti årene tilbrakte Wasiutyński med inngående studier på alle mulige vitenskapelige områder. Hans mål var hele tiden å formulere en vitenskapelig syntese av subjektiv, objektiv, psykologisk og fysisk erfaring.

Dette arbeidet resulterte i første omgang i det omfangsrike trebindsverket Creation (1996). I 2002 utkom så The Speech of God, From the Meta-Cosmic Beginnings to the Forth-Coming Terrestrial Crisis In an Attempt at Human Understanding, som er en sammenfatning og videreføring av resultatene i Creation. I dette verket utledes skapelsesprosessen og de fleste fysiske og psykologiske fenomener ut fra rene matematiske og fysiske lover. Wasiutyński regnet The Speech of God som det viktigste resultatet av sitt arbeide.

Parallelt med arbeidet med syntesen, kun avbrutt av noen populære forelesningsrekker på midten av 70-tallet, om alt fra renessansekunst til dybdepsykologi og parapsykologiske fenomener, hadde Wasiutyński også skrevet på en slags fortsettelse av boken om Kopernikus. Ting han kom over i arbeidet med biografien, hadde satt ham på sporet av et hermetisk brorskap blant kunstnere og vitenskapsmenn under renessansen, der blant annet astronomen Kopernikus og maleren Giorgione spilte en sentral rolle. Resultatet av denne forskningen foreligger i boken The Solar Mystery. An Inquiry Into the Temporal and the Eternal Background of the Rise of Modern Civilization (Solum 2003).

Wasiutyński har sagt om disse to bøkene at de danner kjernen i hans skriftlige produksjon, men at han i en rekke andre norske verker har forsøkt å fremstille sin syntese på en måte som gjør den tilgjengelig for et bredere publikum. Disse verkene venter fortsatt på utgivelse. De upubliserte manuskriptene omfatter blant annet en revidert utgave av klassikeren Verden og geniet, og en ’indre’ selvbiografi som han holdt for å være like viktig – på et indre plan – som noen av sine hovedverker.

Det har vært anført mot Wasiutyńskis skrivestil at en del ting blir for innpakket, for implisitt. Men hans poeng er nettopp at de store sannheter aldri har kunnet utsies direkte - hverken nå eller under renessansen - men bare fremkommer som et resultat av fordypelse.

Wasiutyńskis produksjon kan trygt sies å være enestående, også i en internasjonal sammenheng. Det er uhyre sjelden å finne en slik livslang vilje til å søke helhet og sammenheng i tilværelsen, med et tilsvarende engasjement og en tilsvarende bredde og dybde i evner og kunnskaper.

 

Wasiutyńskis tekster vil så langt det er mulig bli utgitt i bokform eller publisert via denne hjemmesiden. Ansvarlig for dette arbeidet er Wasiutyńskis sekretær de siste fem årene av hans liv, cand.philol. Sissel Klokkhammer.

Se også artikkel om Wasiutyński i Norsk Biografisk Leksikon.

Portretter av Wasiutyński bl.a. ved Morten Krogvold og Gro Jarto. Filmopptak v/ Piotr Kuzinski, Jan Christian Mollestad og Monika Górska.

<endret 28.10.2010>